دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

Search (The Search / Sseochi / 써치)

Imdb

  • سال : 2020
  • زیرنویس هماهنگ
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان زیرنویس Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Bengali সার্চ (২০২০) এপিসোডঃ ৪.এনএফ.ওয়েব-ডিএল×২৬৫.জমির খাঁন   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali সার্চ (২০২০) এপিসোডঃ ৩.এনএফ.ওয়েব-ডিএল×২৬৫.জমির খাঁন   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/  
Bengali সার্চ (২০২০) এপিসোডঃ ২.এনএফ.ওয়েব-ডিএল×২৬৫.জমির খাঁন   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali সার্চ (২০২০) এপিসোডঃ ১.এনএফ.ওয়েব-ডিএল×২৬৫.জমির খাঁন   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep1.480p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep1.1080p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.4.720p .NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.4.480p .NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.4.1080p .NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.3.720p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/  
Bengali Search(2020).Ep.3.480p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/  
Bengali Search(2020).Ep.3.1080p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/  
Bengali Search(2020).Ep.2.720p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.2.480p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep.2.1080p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Bengali Search(2020).Ep1.720p.NF.WEB-DL×265.Jamirkhan   jamirkhan_xiko
📍📍 সার্চ (써치) মিলিটারি থ্রিলার ড্রামা, সংরক্ষিত এলাকায় রহস্যময় হত্যাকান্ড ও খুনের রহস্য উৎঘাটনে দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের কাহিনি। 📍ডাউনলোড লিংকঃ https://dramaday.net/search/ অথবা https://mlwbd.casa/movie/search-korean-season-1/ 
Brazillian Portuguese Search.E04.1080p.H264.AAC.WEB-DL-Phanteam   jcsaomelhor
Legenda Viki 
Brazillian Portuguese Search.E03.1080p.H264.AAC.WEB-DL-Phanteam   jcsaomelhor
Legenda Viki 
Brazillian Portuguese Search.E02.1080p.H264.AAC.WEB-DL-Phanteam   jcsaomelhor
Legenda Viki 
Brazillian Portuguese Search.E01.1080p.H264.AAC.WEB-DL-Phanteam   jcsaomelhor
Legenda Viki 
English 써치-Search.E04-NEXT-iQIYI   ParkMinYoung
𝐄𝟎𝟒 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.01m.44s // 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs // *𝗡𝗼𝘁𝗲: No translation for next episode preview 
English 써치-Search.E03-NEXT-iQIYI   ParkMinYoung
𝐄𝟎𝟑 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.00m.47s // 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs // *𝗡𝗼𝘁𝗲: No translation for next episode preview 
English 써치-Search.E02-NEXT-iQIYI   ParkMinYoung
𝐄𝟎𝟐 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 0h.59m.20s // 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs // *𝗡𝗼𝘁𝗲: Added translation for next episode preview 
English 써치-Search.E01-NEXT-iQIYI   ParkMinYoung
𝐄𝟎𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 0h.59m.31s // 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs // *𝗡𝗼𝘁𝗲: No translation for next episode preview 
English 써치-Search E04 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English 써치-Search E02 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English 써치.The.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.The.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.The.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.The.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.The.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.The.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
English 써치.The.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
English 써치.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 00:59:54. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 써치.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 써치.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
English 써치.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
English 써치- Search E03 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English 써치- Search E01 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English wwww.msmoviesbd.com - Search E04 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English www.msmoviesbd.com. -Search E03 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English www.msmoviesbd.com -Search E02 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English www.msmoviesbd.com - Search E01 NEXT   Cana_Da
💚💚Download and Watch Latest فیلم and Tv show on - "www.msmoviesbd.com"💚💚💚💚 
English Search.E04.201025.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-4 | Fixed common errors, added missing preview translations & lyrics.  
English Search.E03.201024.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-4 | Fixed common errors, added missing preview translations & lyrics.  
English Search.E02.201018.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors, added missing screen & preview translations.  
English Search.E01.201017.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors, added missing screen & preview translations.  
English Search episode 01-02   JinHan_27
59:23 59:10 |https://asiantaxi.su/series/the-search/ 
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E04.WEB-DL.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E04.HD-TV.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E03.WEB-DL.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E03.HD-TV.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E02.WEB-DL.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E02.HD-TV.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E01.WEB-DL.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian ㆍ써치ㆍSearch.E01.HDTV.ProMovi.ir   Miss.Saeede
ترجمه اختصاصی پروموویز ❣️ ProMovi.ir  
Farsi/Persian 써치.Search.E04.WEB-DL❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E04.HD❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E03.WEB-DL❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E03.HD❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E02.WEB-DL❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E02.HD❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E01[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 써치.Search.E01.WEB-DL❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E01.HD❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤@Barcodesubtitle❤  
Farsi/Persian 써치.Search.E04[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 써치.Search.E03[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 써치.Search.E02[@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Greek ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ.zip   Felicity
Μετάφραση: 1. Korean Dramas (Greek Fans) - 3o επεισόδιο 2. Dirty Mary - 4ο επεισόδιο 
Greek Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI.zip   Felicity
Μετάφραση: 1. Korean Dramas (Greek Fans) - 3o επεισόδιο 2. Dirty Mary - 4ο επεισόδιο 
Greek Search.E03.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI.zip   Felicity
Μετάφραση: 1. Korean Dramas (Greek Fans) - 3o επεισόδιο 2. Dirty Mary - 4ο επεισόδιο 
Greek Search Ep.2   Dirty_Mary
Compatible with version NEXT 
Greek Search ep.01 & πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να δείτε καλύτερα την σειρά   Felicity
Η μετάφραση γίνεται από τις: 1) Korean Dramas (Greek Fans) και 2) Dirty_Mary.... To πρώτο επεισόδιο μετέφρασε η Korean Dramas (Greek Fans) 
Indonesian ㆍ써치ㆍ一Search一ㆍE04.NEXT.iQiyi   skysoultan
Ep. 4 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 1:01:45. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian ㆍ써치ㆍ一Search一ㆍE03.NEXT.iQiyi   skysoultan
Ep. 3 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 1:00:48. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian ㆍ써치ㆍ一Search一ㆍE02.NEXT.iQiyi   skysoultan
Ep. 2 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:20. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian ㆍ써치ㆍ一Search一ㆍE01.NEXT.iQiyi   skysoultan
Ep. 1 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:32. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian ㆍ써치ㆍSearchㆍEPx04-2020-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:01:44 ] - Resync/Edited (Rapikan sub, Nama karakter, dll) *Thx to iQIYI  
Indonesian ㆍ써치ㆍSearchㆍEPx03-2020-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:00:47 ] - Resync/Edited (Rapikan sub, Nama karakter, dll) *Thx to iQIYI  
Indonesian ㆍ써치ㆍSearchㆍEPx02-2020-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:20 ] - Resync/Edited (Rapikan sub, Nama karakter, dll) *Thx to iQIYI  
Indonesian ㆍ써치ㆍSearchㆍEPx01-2020-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:31 ] - Resync/Edited (Rapikan sub, Nama karakter, dll) *Thx to iQIYI  
Indonesian 써치-Search-پیشنمایش-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 써치-Search-E04-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 써치-Search-E03-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 써치-Search-E02-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 써치-Search-E01-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 써치.The.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.The.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.The.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.The.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.The.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 00:59:54. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 써치.The.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.The.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Indonesian 써치.The.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Indonesian 써치.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 00:59:54. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 써치.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 써치.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Indonesian 써치.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Indonesian Search 04   Asinan
 
Indonesian Search 03   Asinan
 
Indonesian Search 02   Asinan
www.kotakhitam.wordpress.com untuk mp4 video hardsub. 
Indonesian Search 01   Asinan
www.kotakhitam.wordpress.com 
Indonesian 03 WEB-DL Phanteam   LuvStar
 
Indonesian 02 WEB-DL Phanteam   LuvStar
 
Indonesian 01 WEB-DL Phanteam   LuvStar
 
Italian Search ITA 02 (The Search / Sseochi / 써치) (2020)   Sk311um
Ep. 02 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Search ITA 01 (The Search / Sseochi / 써치) (2020)   Sk311um
Ep. 01 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian 01-02   Crosszeria
E 1 - 2 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.00 am 20.10.2020 
Malay 써치.The.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.The.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.The.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.The.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.The.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 00:59:54. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Malay 써치.The.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.The.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Malay 써치.The.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Malay 써치.Search.E04.201025-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:01:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.Search.E03.NEXT.iQiyi   Min_Klepek
Ep 3 Resync From IQiYi for Next...Follow telegram @KdramaKlepek 
Malay 써치.Search.E03.201024-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:00:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:01:23. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.Search.E02.NEXT.iQiyi   Min_Klepek
Ep 2 Resync for NEXT 
Malay 써치.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 00:59:54. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Malay 써치.Search.E02.201018-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Malay 써치.Search.E01.NEXT.iQiyi   Min_Klepek
Ep 1 Resync From IQiYi for Next...Follow telegram @KdramaKlepek 
Malay 써치.Search.E01.201017-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Malay 써치.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for OCN WEB-DL. Runtime : 01:00:06. Enjoy.... ;).Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync (No tranlations for the preview of next eps from iQIYI) 
Portuguese Search.E01-E04   BRmmp
[VIKI] [PACOTÃO - Episódios 01 a 04] Tradução feita pela Equipe Pinguins em Chamas no Viki. Avalie a legenda e prestigie o original. 
Spanish 써치.The.Search.E04.201025.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 04 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando ⚔ por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:02:20. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 04 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando ⚔ por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:02:20. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E03.201024.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 03 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:01:23. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 03 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:01:23. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E02.201019.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 02 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:54. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 02 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:54. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E01.201017.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 01 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:00:06. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.The.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 01 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:00:06. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E04.201025.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 04 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando ⚔ por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:02:20. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E04.201025.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 04 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando ⚔ por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:02:20. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E03.201024.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 03 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:01:23. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E03.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 03 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:01:23. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E02.201019.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 02 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:54. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E02.201019.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 02 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:54. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E01.201017.720p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 01 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:00:06. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish 써치.Search.E01.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 01 [VIKI SUB] Subtítulos gracias al equipo "Luchando por Sobrevivir" en Viki. Sincronizado para-WEB-DL.H264.AAC-Deresisi. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:00:06. Puede funcionar para otras versiones WEB-DL. Disfruta... ;)... 
Spanish Search.E04.WEB-DL   Lizbeth_Ayala
|EP. 04| [iQIYI-WEB-DL Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E04.NEXT   Lizbeth_Ayala
|EP. 04| [iQIYI-NEXT Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E03.WEB-DL   Lizbeth_Ayala
|EP. 03| [iQIYI-WEB-DL Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E03.NEXT   Lizbeth_Ayala
|EP. 03| [iQIYI-NEXT Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E02.WEB-DL   Lizbeth_Ayala
|EP. 02| [iQIYI-WEB-DL Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E02.NEXT   Lizbeth_Ayala
|EP. 02| [iQIYI-NEXT Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E01.WEB-DL   Lizbeth_Ayala
|EP. 01| [iQIYI-WEB-DL Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E01.NEXT   Lizbeth_Ayala
|EP. 01| [iQIYI-NEXT Ver.]. "Search" OCN. Traducción al Español: IG @Lizbeeth_ayala Sigueme en Instagram. Favor de no quitar los creditos si los van a compartir o reproducir en otro lado. Gracias. 
Spanish Search.E01.1080p.H264.AAC.WEB-DL-Phanteam   jmanuelsoriano
Originales extraídos del vídeo. Traducción mediante GT y editados algunos términos militares y el título. Para la versión WEB-DL de Phanteam. 

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.