دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

Quiz of God: Reboot (Quiz from God: Reboot / Shinui Kwijeu Ributeu / 신의 퀴즈 리부트)

Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس هماهنگ
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان زیرنویس Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E15-16 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E13-14 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E11-12 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E09-10 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E07-08 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E05-06 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
Chinese BG code 神的測驗:重啟 God's Quiz Reboot E01-04 zh-Hant   Yuri4ever
NOT SYNCED. Use and resync as you like 
English 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God 5: Reboot.FULL.E01-E16-NEXT   ordinaryguy92
Subtitles by tvN Asia. Synced to NEXT version. 
English Quiz of Good: Reboot EPS 04   Safaraz
NOT SYCN FREE FOR SYNC 
English God's.Quiz.S05E01-05[720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-05[720p]TvN 
English God's Quiz: Reboot E16   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E15   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E14   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E13   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E12   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E11   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E10   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E09   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E08   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E07   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E06   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E05   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E04   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E03   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
English God's Quiz: Reboot E01-02   Yuri4ever
English, Bahasa Melayu, and Chinese زیرنویس from tvN Asia. NOT SYNCED. Feel free to sync to your release(s), no need to contact me. 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E16.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E15.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E14.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E13.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E12.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E11.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E10.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E09.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E08.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E07.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E06.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E05.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E04.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E03.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E02.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 신의 퀴즈-리부트.Quiz of God: Reboot.E01.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian EP06.@SvanSUB   Anonymous
( بقیه ی قسمت ها در استار دراما آپلود می‌شوند) 
Farsi/Persian EP05.@SvanSUB   Anonymous
( بقیه ی قسمت ها در استاردراما آپلود می شوند) 
Farsi/Persian EP04.@SvanSUB   Anonymous
( بقیه ی قسمت ها در استاردراما آپلود می شوند) 
Farsi/Persian EP03.@SvanSUB   Anonymous
( بقیه ی قسمت ها در استار دراما آپلود می‌شوند) 
Farsi/Persian EP02.@SvanSUB   Anonymous
( بقیه ی قسمت ها در استار دراما آپلود می‌شوند) 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE16. END   Topnine
Only One Part 2 || Finaly this drama is over, see you 😊 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE15   Topnine
Only One Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE14   Topnine
Just Part 2 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE13   Topnine
Just Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE12   Topnine
Remember Part 2  
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE11   Topnine
Remember Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE10   Topnine
A Single Moon Part 2 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE09   Topnine
A Single Moon Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE08   Topnine
New Narcissism Part 2 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE07   Topnine
New Narcissism Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE06   Topnine
Hope for Heaven Part 2 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE05   Topnine
Mad World Part 2 - Hope For Heaven Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE04   Topnine
Mad World Part 2 - Hope For Heaven Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE03   Topnine
The Fire Demon Part 2 - Mad World Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE02   Topnine
The Fire Demon Part 2 - Mad World Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈ㅡ리부트ㅡQuiz from God 5: RebootㅡE01   Topnine
The Fire Demon Part 1 
Indonesian 신의 퀴즈-리부트.Quiz from God-Reboot.E04.181122-NEXT   ordinaryguy92
Subtitles by tvN Asia. Synced to NEXT version. [Note: Episode 1, 3, 5 and 6 are not available. Sorry.] 
Indonesian 신의 퀴즈-리부트.Quiz from God-Reboot.E02.181115-NEXT   ordinaryguy92
Subtitles by tvN Asia. Synced to NEXT version. 
Indonesian Quiz From God - Reboot.E05.id   kenzlam
maaf ada kesalahan upload kemarin...yang ini revisi 
Indonesian Quiz From God - Reboot.E03.id   kenzlam
video bisa di download di http://nodrakor.id/ 
Italian Quiz of God: Reboot 01 ITA (Shinui Kwijeu Ributeu / 신의 퀴즈 리부트) (2018)   Sk311um
Episodio 1 ITA - Serie completa su https://dramalink.altervista.org/ 
Malay God's.Quiz.S05E01.181114.720p-NEXT   Izzhyuk
(MALAY) Episode 1 

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.