دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)

  • سال : 2020
  • زیرنویس هماهنگ
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان زیرنویس Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Arabic 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Arabic 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E14.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E13.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E12.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E11.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E10.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E09.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet.Rookie.S01E07.1080p.HDTV.x265-0utlaw_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E08.200711.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E06.200704.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E05.200703.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E04.200627.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E03.200626.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E02.200620.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie.E01.200619.HDTV-Film.x265.AAC.1080p-MATE_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie EP 10   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie EP 09   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Backstreet Rookie EP 01 a 08   jcsaomelhor
 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 8회,BackstreetRookie E08-20200711-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 8회,BackstreetRookie E08-20200711-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 7회,BackstreetRookie E07-20200710-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 7회,BackstreetRookie E07-20200710-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 6회,BackstreetRookie E06-20200704-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 6회,BackstreetRookie E06-20200704-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 5회,BackstreetRookie E05-20200703-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 5회,BackstreetRookie E05-20200703-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 4회,BackstreetRookie E04-20200627-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 4회,BackstreetRookie E04-20200627-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 3회,BackstreetRookie E03-20200626-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 3회,BackstreetRookie E03-20200626-[1080P] KhmerSubtitle 
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 2회,BackstreetRookie E02-20200620-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 2회,BackstreetRookie E02-20200620-[1080P] KhmerSubtitle  
Cambodian/Khmer 편의점 샛별이 1회,BackstreetRookie E01-20200620-[1080P] KhmerSubtitle   MNPفیلمHD
By MNPفیلمHD 편의점 샛별이 1회,BackstreetRookie E01-20200620-[1080P] KhmerSubtitle 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.43s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.58s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.46s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.55s  
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.00m.04s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.40s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.48s  
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.05m.30s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.47s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.01m.26s  
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.49s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.01m.58s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.46s 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.NEXT.iQIYI [ Fixed ]   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.35s / Reupload 
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle. 
English 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   Jon_Slow
Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle. 
English 편의점 샛별이.E14.200801.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   nikolai090
Used ayamefan13's subtitle (includes next episode preview زیرنویس), re-synced to this version of the file. 
English 편의점 샛별이.E13.200731.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   nikolai090
Re-synced to this version of the file. Credits to iQIYI for the subtitle. 
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   MrHulk
Download Korean drama on MkvDrama.Com 
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 2 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E02 | Runtime - 00:59:46 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 1 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E01 | Runtime - 01:04:35 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :) 
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
English 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   MrHulk
Download Korean Dramas on MkvDrama.Com 
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   MrHulk
Download Korean Dramas on MkvDrama.Com  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   MrHulk
Download Korean drama on MkvDrama.Com 
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   MrHulk
Download Korean drama on MkvDrama.Com 
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 2 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E02 | Runtime - 00:59:46 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 1 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E01 | Runtime - 01:04:35 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :) 
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
English 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
English 편의점 샛별이.Backstreet Rookie.E13.200731.720p-NEXT   Jon_Slow
NEXT | Duration - 1:07:07. Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI. This version is synced to ones that contains ads.  
English Backstreet.Rookie-E14.200801.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 13-14 | Fixed common errors, added preview translations.  
English Backstreet.Rookie-E13.200731.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 13-14 | Fixed common errors, added preview translations.  
English Backstreet.Rookie-E12.200725.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 11-12 | Fixed common errors, added preview translations.  
English Backstreet.Rookie-E11.200724.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 11-12 | Fixed common errors, added preview translations.  
English Backstreet.Rookie-E10.200718.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 7-10 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E09.200717.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 7-10 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E08.200711.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 7-10 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E07.200710.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 7-10 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E06.200704.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-6 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E05.200703.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-6 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E04.200627.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-6 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E03.200626.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 3-6 | Fixed common errors, added preview translations. 
English Backstreet.Rookie-E02.200620.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors, added dialogue for missing sections. 
English Backstreet.Rookie-E01.200619.720p-NEXT-iQIYI   ayamefan13
[iQIYI Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors, added dialogue for missing sections. 
English Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 2 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E02 | Runtime - 00:59:46 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :)  
English Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   Marsh-Marie
COLORED | Episode 1 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E01 | Runtime - 01:04:35 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :) 
English Backstreet Rookie.E14.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.43s 
English Backstreet Rookie.E13.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.58s 
English Backstreet Rookie.E12.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.46s 
English Backstreet Rookie.E11.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.55s  
English Backstreet Rookie.E10.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.00m.04s 
English Backstreet Rookie.E09.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.40s 
English Backstreet Rookie.E08.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.48s  
English Backstreet Rookie.E07.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.05m.30s 
English Backstreet Rookie.E06.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.47s 
English Backstreet Rookie.E05.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.01m.26s  
English Backstreet Rookie.E04.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.49s 
English Backstreet Rookie.E03.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.01m.58s 
English Backstreet Rookie.E02.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 0h.59m.46s 
English Backstreet Rookie.E01.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
NEXT Duration 1h.04m.35s / Reupload 
English [Lol] Backstreet.Rookie.WEB-DL.iQIYI 02   Kiril_Smirnov
Русаки, если вам над видос стянуть стучите в личку. Желательно укажите вашу FGS сразу. Шарите буграм не буду, обойдутся 
English [Lol] Backstreet.Rookie.WEB-DL.iQIYI 01   Kiril_Smirnov
И приз за самый странный интерфейс получает этот сайт.  
English (With Ads) 편의점샛별이.E10.200718.720p-NEXT   xiaopii
I resynced the زیرنویس to fit the NEXT version I have with ads. (Duration: 1:02:10) 
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.moonriverteam   moonriverteam1
WebDl Appletor &HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor &HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV&HDTV ADS کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam   moonriverteam1
Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam   moonriverteam1
WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا 
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا 
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا 
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV   SanaSub
😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13 TV-WEB [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11 TV-WEB [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.WEB-DL [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.HDTV [@KTteam]   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian Convievence store seat byul_E02[@ianTeam]   Rose_nri
سریع ترین و با کیفیت ترین زیرنویس های این سریال را از کانال تلگرام ما تهیه کنید@ianTeam 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E14-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E13-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E12-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E11-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E10-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E10.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E09-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E09.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E08-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E08.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E07-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E07.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E06-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E06.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E05-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E05.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E04-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E04.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E03-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E03.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E02-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E02.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E01-PerSub(@arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Backstreet.Rookie.E01.DingoSub   DingoSub
برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]720p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]540p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]1080p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]720p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]540p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
Farsi/Persian Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]1080p   KDrama_Tube
ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E14   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrent.movie/view/torrent_korea_drama/6313.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E13   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrent.movie/view/torrent_korea_drama/6305.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E12   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://www.torrenttt03.me/bbs/board.php?bo_table=kor_drama&wr_id=8509 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E11   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://www.torrenttt03.me/bbs/board.php?bo_table=kor_drama&wr_id=8504 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E10   SataniaG
720p-NEXT /// Version entrecoupée de pub: https://torrentqq39.com/torrent/med/282656.html?category_id=1 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E09   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrentqq39.com/torrent/med/282239.html?category_id=1 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E08   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://foxytorrent23.com/bbs/board.php?bo_table=tdrama&wr_id=5878 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E07   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrenthaja.com/torrent_drama/27402.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E06   SataniaG
720p-NEXT /// Version entrecoupée de pub: https://foxytorrent23.com/bbs/board.php?bo_table=tdrama&wr_id=5811 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E05   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrenthaja.com/torrent_drama/27320.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E04   SataniaG
720p-NEXT /// RAW: https://torrenthaja.com/torrent_drama/27240.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E03   SataniaG
720p-NEXT /// Version entrecoupée de pub: https://foxytorrent22.com/bbs/board.php?bo_table=tdrama&wr_id=5762 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E02   SataniaG
720p-NEXT // RAW: https://torrenthaja.com/torrent_drama/27158.html 
French [FRSub] Backstreet Rookie.E01   SataniaG
720p-NEXT /// Version entrecoupée de pub: https://foxytorrent22.com/bbs/board.php?bo_table=tdrama&wr_id=5724 
French Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)   Paatrick_91
 
French Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)   Paatrick_91
 
Greek Backstreet.Rookie.S01E03.200626.720p-NEXT.Magico-Team   Suri01
Αφιερωμένο στις Νούνες και την παρέα του Σιχαμένου. Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team : Suri, Katerina2020, Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ Για περισσότερες κορεάτικες σειρές επισκεφθείτε την σελίδα μας. Θα μας βρείτε στο w w w.M a g i c o. o n e  
Greek Backstreet.Rookie.S01E02.200620.720p-NEXT.(Magico Team)   Suri01
Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team Suri & Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ 
Greek Backstreet.Rookie.S01E01.200619.720p-NEXT.(Magico Team)   Suri01
Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team Suri & Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ 
Hungarian Backstreet.Rookie.S01E03-04.NEX._iQIYI.hu   xalen
S01E03-04.NEX.iQIYI.hu. Synced for NEXT_WViki & XaLeN 
Hungarian Backstreet.Rookie.S01E01-02.NEX._iQIYI.hu   xalen
S01E01-02.NEX.iQIYI.hu. Synced for NEXT_WViki & XaLeN 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP14-NEXT   skysoultan
Ep. 14 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:44. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP13-NEXT   skysoultan
Ep. 13 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 01:04:58. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP13 (25-26) NEXT   Nat_Dory
please give suggestions! I did it in 3-4 hours :( support and send me requests on Instagram @natalie.2526 I will help you translate~ 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP12-NEXT   skysoultan
Ep. 12 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:46. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP11-NEXT   skysoultan
Ep. 11 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 01:04:56. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP10-NEXT   skysoultan
Ep. 10 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 01:00:04. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP09-NEXT   skysoultan
Ep. 9 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 01:04:40. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP08-NEXT   skysoultan
Ep. 8 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:49. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP07-NEXT   skysoultan
Ep. 7 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 1:05:30. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP06-NEXT   skysoultan
Ep. 6 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:47. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP05-NEXT   skysoultan
Ep. 5 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 1:01:26. Follow @skysoultan on Instagram. 
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP04-NEXT   skysoultan
Ep. 4 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 59:49. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP03-NEXT   skysoultan
Ep. 3 iQiyi, Synced for NEXT. Runtime > 01:01:58. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP02-NEXT   skysoultan
Ep. 1 & 2 iQiyi, Synced for NEXT. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍㆍBackstreeㆍRookieㆍEP01-NEXT   skysoultan
Ep. 1 & 2 iQiyi, Synced for NEXT. Follow @skysoultan on Instagram.  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX14-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI ( 00:59:43 ) - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX13-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI ( 01:04:58 ) - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX12-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI ( 00:59:45 ) - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX11-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:04:55 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX10-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:00:04 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX09-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:04:40 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX08-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:48 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX07-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:05:30 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX06-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:47 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX05-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:01:26 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX04-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:49 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi & ripped (ANANG2196)  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX03-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:01:58 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi & ripped (ANANG2196)  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX02-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 00:59:46 ] - Resync/Edited (Rapikan sub & nama karakter) *Credit to iQiYi & ripped (ANANG2196)  
Indonesian 편의점ㆍㆍ샛별이ㆍBackstreetㆍRookieㆍEPX01-NEXT-iQIYI   Coffee_Prison
DURASI [ 01:04:35 ] - Resync *credit to iQiYi & ripped (ANANG2196) 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE14   CliffEgde
Mengubah beberapa kata/ kalimat dari subtitle original IQIYI. Durasi 59.44 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE13   CliffEgde
Hasil translate manual. Next Ver. Durasi 01.04.58 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE12   CliffEgde
Mengubah beberapa kata/ kalimat dari subtitle original IQIYI. NEXT Ver. Durasi 59.46 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE11   CliffEgde
Mengubah beberapa kata/ kalimat dari subtitle original IQIYI. NEXT Ver. Durasi 01.04.56 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE10   CliffEgde
Mengubah beberapa kata/ kalimat dari subtitle original IQIYI. Next Ver. Durasi 01.00.04 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE09   CliffEgde
Mengubah beberapa kata/ kalimat dari subtitle original IQIYI. Untuk Next Ver. Durasi 01.04.40 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE08   CliffEgde
Merubah sedikit kata/ kalimat dari subtitle IQIYI. Durasi 59.49 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE07   CliffEgde
Durasi 01.05.30 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE06   CliffEgde
Episode ini banyak yang di Improved. NEXT Ver. Durasi 59.47 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE05   CliffEgde
Improve a Subtitle for NEXT Ver., Durasi 01.01.26 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE04   CliffEgde
Improved a subtitle for NEXT Ver. 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE03   CliffEgde
Improved a subtitle for NEXT Ver. 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE02   CliffEgde
Improved a subtitle for NEXT Ver. 
Indonesian 편의점ㅡㅡ샛별이ㅡㅡBackstreet.RookieㅡE01   CliffEgde
Improved a subtitle for NEXT Ver. 
Indonesian 편의점샛별이ㆍㆍBackstreet-RookieㆍㆍE03-04.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이ㆍㆍBackstreet-RookieㆍㆍE01-02.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet-Rookie.E01-02.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet-Rookie.E01.NEXT.iQIYI   JoshuaHwang.
Just Edited & Rapihin Tata Kalimatnya Sub By RuoXi 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet.Rookie.S01E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   nawafaras
Ep.2 Resync dari Sultan Khilaf. Untuk WEB-DL Dramaday.net http://dramaday.net/backstreet-rookie 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet.Rookie.S01E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   nawafaras
Ep.1 Resync dari Sultan Khilaf. Untuk WEB-DL Dramaday.net http://dramaday.net/backstreet-rookie 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.720p-Unknow.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.720p-Unknow.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download drama korea di WwW.MkvDrama.Com 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.WEB-DL.iQIYI   drakorindofilms.tv
WEBDL-IQIYI 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download drama korea di MkvDrama.Com 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.WEB-DL.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
Sub Full 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.WEB-DL.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.WEB-DL.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.NEXT.iQIYI   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E14-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E13-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E12-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E11-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E10-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E09-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E09.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
Silahkan download, yang mau Resynced Ke ver NEXT,Link download Video ver WEB: https://files.im/xjvarkq0l5at 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E08-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E07-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E06-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E05-NEXT.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E05.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이-Backsreet-Rookie-E04-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E04.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이-Backsreet-Rookie-E03-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E03.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이-Backsreet-Rookie-E02-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E02.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이-Backsreet-Rookie-E01-NEXT-iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이--Backsreet-Rookie-E01.WEB-DL.iQIYI   ANANG2196
 
Indonesian 편의점샛별이.Backstreet-Rookie.E03-04.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E14.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.43s - Torrent Site. 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E14.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.43s - Torrent Site. 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E13.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 1h.04m.58s - Torrent Site. 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E13.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 1h.04m.58s - Torrent Site. 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E12.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.46s - Torrent Site. / Sama kaya sebelumnya, Terjemahan yang tumpang tindih udah aku beri kode {\an8} dan terjemahan yang di tanda [ ] , aku rubah menjadi huruf Kapital / Italic sesuai dengan percakapannya. Agar enak dibaca. Dan makasih buat yang udah nunggu subtitle yang aku uplaod ini :) 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com  
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.46s - Torrent Site. / Sama kaya sebelumnya, Terjemahan yang tumpang tindih udah aku beri kode {\an8} dan terjemahan yang di tanda [ ] , aku rubah menjadi huruf Kapital / Italic sesuai dengan percakapannya. Agar enak dibaca. Dan makasih buat yang udah nunggu subtitle yang aku uplaod ini :) 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E11.WEB-DL.iQIYI   MrHulk
Unduh Drama Korea & Cina di MkvDrama.Com 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E11.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 1h.04m.55s - Torrent Site.  
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 1h.04m.55s - Torrent Site.  
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E10.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E09.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E08.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E07.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E06.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E05.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E05.NEXT.iQIYI   ParkMinYoung
Duration 1h.01m.26s / smallencode.com 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E04.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E03.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E02.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이-Backstreet Rookie.E01.WEB-DL.iQIYI   ParkMinYoung
 
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Indonesian 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Indonesian 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Indonesian Backstreet.Rookie.E05.WEB-DL-AppleTor   INDSUBS
Resync untuk versi appletor/tving. Subtitle from iqiyi 
Indonesian Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.720p-SS   andikuchiha
Menambahkan dari versi IQIYI miliknya Sultan Khilaf. Mohon dinilai.. Terima kasih... Tw: @AndikUchiha IG: @au.resmi 
Indonesian Backstreet.Rookie.E04.200627.HDTV.720p-SS   andikuchiha
Menambahkan dari versi IQIYI miliknya Sultan Khilaf. Mohon dinilai.. Terima kasih... Tw: @AndikUchiha IG: @au.resmi 
Indonesian Backstreet.Rookie.E03.200626.HDTV.720p-SS   andikuchiha
Menambahkan dari versi IQIYI miliknya Sultan Khilaf. Mohon dinilai.. Terima kasih... Tw: @AndikUchiha IG: @au.resmi 
Indonesian Backstreet.Rookie.E02.WEB-DL-AppleTor   INDSUBS
Resync untuk versi appletor/tving. Subtitle from iqiyi  
Indonesian Backstreet.Rookie.E02.200620.HDTV.720p-SS   andikuchiha
Menambahkan dari versi IQIYI miliknya Sultan Khilaf. Mohon dinilai.. Terima kasih... Tw: @AndikUchiha IG: @au.resmi 
Indonesian Backstreet.Rookie.E01.WEB-DL-AppleTor   INDSUBS
Resync untuk versi appletor/tving. Subtitle from iqiyi  
Indonesian Backstreet.Rookie.E01.200619.HDTV.720p-SS   andikuchiha
Menambahkan dari versi IQIYI miliknya Sultan Khilaf. Mohon dinilai.. Terima kasih... Tw: @AndikUchiha IG: @au.resmi 
Indonesian Backstreet Rookie Eps 14   Downsub
Backstreet Rookie Eps 14 
Indonesian Backstreet Rookie 14   CALVIN_ARTAN
Selamat Menonton 
Indonesian Backstreet Rookie 13   CALVIN_ARTAN
Selamat Menonton 
Indonesian Backstreet Rookie 12   CALVIN_ARTAN
Selamat Menonton 
Indonesian Backstreet Rookie 11   CALVIN_ARTAN
Selamat Menonton 
Indonesian Backstreet Rookie 10   CALVIN_ARTAN
Selamat menonton 
Indonesian Backstreet Rookie 09   CALVIN_ARTAN
Selamat Menonton 
Indonesian Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul) E11 WEB-DL APPLETOR   gun15
RESYNC FROM SULTAN_KHILAF , Download file DI dramaday.net 
Indonesian 13 WEB-DL AppleTor   LuvStar
Vids: dramaday.net 
Indonesian 12 WEB-DL AppleTor   LuvStar
Vids: dramaday.net 
Indonesian 11 WEB-DL AppleTor   LuvStar
Vids: dramaday.net 
Indonesian 10 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 09 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 08 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 07 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 06 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 05 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 04 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 03 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 02 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian 01 WEB-DL AppleTor   LuvStar
 
Indonesian Backstreet Rookie E13 NEXT - Nat_Dory   Nat_Dory
Please give me suggestions! I worked on this for 3 hours :( 
Italian 11-12   Crosszeria
ep 11 & 12 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 15.46 pm 29.07.2020 
Italian 09-10   Crosszeria
ep 09 & 10 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 16.32 pm 21.07.2020 
Italian 07-08   Crosszeria
ep 07 & 08 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 15.27 pm 15.07.2020 
Italian 05-06   Crosszeria
ep 05 & 06 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 14.11 pm 08.07.2020 
Italian 03-04   Crosszeria
ep 03 & 04 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 12.31 pm 01.07.2020 
Italian 01-02   Crosszeria
ep 01 & 02 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 15.14 pm 25.06.2020 
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Malay 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Malay 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Malayalam Backstreet.Rookie.EP11.Malayalam.WEB-DL.iQIYl   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours.  
Malayalam Backstreet.Rookie.EP11.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours.  
Malayalam Backstreet.Rookie.E10.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E09.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E08.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E07.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E06.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E05.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E04.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours. 
Malayalam Backstreet.Rookie.E03.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours  
Malayalam Backstreet.Rookie.E02.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours  
Malayalam Backstreet.Rookie.E01.Malayalam.NEXT   AIOMAG.COM
IG @AIOMAG.CO മലയാളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും SUB വേണമെങ്ങില്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മിനിമം 24 Hours  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Spanish 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI   RuoXi
Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 
Spanish 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI   RuoXi
Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some زیرنویس customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  
Spanish Backstreet.Rookie.S01E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Los de RuoXi en español, sincronizados para la versión 1080p.WEB-DL de AppleTor 
Spanish Backstreet.Rookie.E14   DK_Chingu
Tiempo 59:43 Versión "Siguiente" ♥♥ Disfruten♥♥ *SRT O ASS* 
Spanish Backstreet.Rookie.E13   DK_Chingu
Tiempo 1:04:58 Versión "Siguiente" ♥♥ Disfruten♥♥ *SRT O ASS* 
Spanish Backstreet.Rookie.E09.200717-1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor.ES   jmanuelsoriano
El subtítulo de RuoXi sincronizado para la versión AppleTor en mkv. Espero que quedara bien. 
Spanish Backstreet.Rookie.E08   DRAMA_YUUKI
💙 tiempo 59:48 (versión siguiente) 💙 -sub- 
Spanish Backstreet.Rookie.E07   DRAMA_YUUKI
🧡 tiempo 1:05:30 (vesión_siguiente) 🧡 -SUB- 
Spanish Backstreet.Rookie.E06   DRAMA_YUUKI
+traduccion corregida+ (version siguiente) tiempo 59:47 visitanos en FB+DRAMA_SUB_ESP+ para actualizaciones  
Spanish Backstreet.Rookie.E05   DRAMA_YUUKI
+traduccion corregida+ (version siguiente) tiempo 1:01:26 visitanos en FB+DRAMA_SUB_ESP+ para actualizaciones 
Spanish Backstreet.Rookie.E04   DRAMA_YUUKI
+correccion en español+ tiempo 59:49 /version siguiente\ hasta la proxima semana  
Spanish Backstreet.Rookie.E03   DRAMA_YUUKI
+Traducción Corregida+ tCapitulo 3 version (siguiente) tienda de conviencia Saet Byol -tiempo de ejecución 1:01:58- 
Spanish Backstreet.Rookie.E02   DRAMA_YUUKI
TIENDA DE CONVIVENCIA SAET BYOL VERSION NEXT SUB CAP 1-2 VISITANOS PARA LAS ACTUALIZACIONES https://www.facebook.com/groups/2020DRAMA/edit/ 
Spanish Backstreet.Rookie.E01   DRAMA_YUUKI
TIENDA DE CONVIVENCIA SAET BYOL VERSION NEXT SUB CAP 1-2 VISITANOS PARA LAS ACTUALIZACIONES https://www.facebook.com/groups/2020DRAMA/edit/ 

Subtitles rated bad

English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.